ԵՐԿԱՄՍՅԱ  ՀԵՌԱՎԱՐ  ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՔՈԼԵՋՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ

    Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը ապրիլի 3-ից կազմակերպում է 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելության համար երկամսյա հեռավար նախապատրաստական դասընթացներ «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ», «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ » և «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ(ԱՆԳԼԵՐԵՆ)» առարկաներից:

 

   Տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար՝

 • Տնտեսագիտություն – 36 ակադեմիական  ժամ 
 • Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

   Համակարգչային ինժեներիա մասնագիտության համար՝ 

 •  Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա – 36 ակադեմիական ժամ 
 •   Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

 

Ունկնդիրները նախապատրաստական դասընթացներն  ավարտելուց  հետո  հանձնում են քննություն,  դրական գնահատական  ստանալու  դեպքում  հրամանագրվում են Ինստիտուտի 3-րդ  կամ  2-րդ կուրս` առկա կամ հեռակա կրթաձևերով:

    Երկամսյա նախապատրաստական դասընթացի արժեքը կազմում է 20.000 /քսան հազար/  ՀՀ դրամ:  Վճարումը  կարելի է կատարել միանվագ կամ ամսական 10.000 /տասը հազար/  ՀՀ դրամ:

Դիմումները կարող եք լրացնել  առցանց` հետևյալ հղումով. 

 «Նախապատրաստական դասընթացների դիմում քոլեջների շրջանավարտների համար»

 

12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ /ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ/  ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը ապրիլի 3-ից կազմակերպում է 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելության համար երկամսյա հեռավար նախապատրաստական դասընթացներ «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ», «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ(ԱՆԳԼԵՐԵՆ)» և «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» առարկաներից:

      Տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար՝

      • Աշխարհագրություն         - 36 ակադեմիական ժամ

      • Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

    Համակարգչային ինժեներիա մասնագիտության համար՝

      • Մաթեմատիկա                    - 36 ակադեմիական ժամ

      • Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

Յուրաքանչյուր առարկայի մեկ ամսվա  արժեքը կազմում է 10.000 /տասը հազար/  ՀՀ դրամ:

 Նախապատրաստական դասընթացների ունկնդիրները դասընթացներն ավարտելուց հետո հանձնում են քննություններ, դրական գնահատական ստանալու դեպքում, հրամանագրվում են ինստիտուտի առաջին կուրս՝ առանց ընդունելության քննություններին մասնակցելու:

Դիմումները կարող եք լրացնել  առցանց` հետևյալ հղումով. 

«Նախապատրաստական դասընթացների դիմում»

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Ընդունող հանձնաժողով՝

☎ +374 10 61 22 02, +374 41 45 86 15 

Քոլեջ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային  համալսարանի 

Երևանի կրթագիտական ինստիտուտին կից քոլեջը

 հայտարարում է 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն:

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտին կից քոլեջում ընդունելությունն անցկացվում է առանց ընդունելության քննության: Դիմորդը հանձնում է ընդհանուր հարցազրույց: Մրցույթի դեպքում հաշվի է առնվում 9-րդ դասարանի ավարտական վկայականի միջին գնահատականը: Քոլեջի շրջանավարտներն ստանում են մայր բուհի՝ ԱՈՒԱՀ-ի պետական դիպլոմ, տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:  Ուսանողներն արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաններն անցնում են ՀՀ առաջատար կազմակերպություններում:

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի քոլեջի շրջանավարտներն ստանում են կրտսեր մասնագետի որակավորում և կարող են ուսումը շարունակել բակալավրիատում՝ նույն մասնագիտությամբ 3-րդ կուրսից, մասնագիտությունը փոխելու դեպքում՝ 2-րդ կուրսից:

Քոլեջում ուսուցումն իրականացվում է առկա կրթաձևով, հետևյալ մասնագիտություններով.

 1. Հաշվառում և հարկում –   3 տարի
 2. Համակարգչային ինժեներիա –  4 տարի
 3. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն –  3 տարի

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերենով և ռուսերենով:

Ընդունելությունը կազմակերպվում է մինչև օգոստոսի 28-ը:

ՈՒՍՄԱՆ   ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ
ՔՈԼԵՋ
(կրտսեր մասնագետ)

   Անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 • Դիմում
 • Ավարտական վկայական և պատճեն
 • Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական և պատճեն
 • 8 լուսանկար (3 x 4 չափի)
 • Զինգրքույկ կամ կցագրման վկայական և պատճեն /առկայության դեպքում/

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝

Հեռ.՝ (+374 10) 61 22 02, 61 30 10, +374 41 45 86 15  

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին

Բեռնել՝  Կրտսեր մասնագետի դիմում
Լրացնել առցանց

 

Բակալավրիատ

2023/2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը  հայտարարում է 2023/2024 ուստարվա բակալավրիատի ընդունելություն:

Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցումն իրականացվում է՝

 • Առկա կրթաձև        – 4 տարի ուսման տևողությամբ
 • Հեռակա կրթաձև   – 4 տարի ուսման  տևողությամբ

Բակալավրիատում գործում են   հետևյալ մասնագիտությունները`

 • Մենեջմենթ
 • Զբոսաշրջություն
 • Հաշվառում և հարկում
 • Համակարգչային ինժեներիա
 • Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 25-ը:

 Ընդունելության քննություններն սկսվում են՝

 • Առաջին փուլ` հուլիսի 23-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ:
 • Երկրորդ փուլ`  օգոստոսի 24-ից մինչև օգոստոսի 28-ը  ներառյալ:

Ազատ տեղերի համար կկազմակերպվեն ընդունելության քննություններ մինչև  հոկտեմբերի  29-ը` ըստ անհրաժեշտության:

  Դիմորդը հանձնում է ընդունելության երկու  քննություն՝  ընտրված մասնագիտությանը համապատասխան:

 1. Մենեջմենթ – Աշխարհագրություն (բանավոր), Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/ 
 2. Զբոսաշրջություն – Աշխարհագրություն (բանավոր), Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/
 3. Հաշվառում և հարկում- Աշխարհագրություն (բանավոր), Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/
 4. Ֆինանսներ, բանկային գործ, մաքսային գործ և ապահովագրություն-  Աշխարհագրություն (բանավոր),Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/
 5. Համակարգչային ինժեներիա – Մաթեմատիկա (բանավոր), Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/

Քոլեջների  շրջանավարտները կարող  են ընդունվել Ինստիտուտի 3-րդ  կուրս նույն մասնագիտությամբ.  «Հաշվառում և հարկում», «Մենեջմենթ», «Համակարգչային ինժեներիա», «Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն», իսկ մասնագիտությունը  փոխելու դեպքում  2-րդ կուրս պայմանավորված ակադեմիական տարբերությունների քանակով,որը չպետք է գերազանցի 8-ը: 

«Զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ կարող են ընդունվել միայն  2-րդ կուրս:

Բոլոր մասնագիտությունների  ընդունելության  համար հանձնում են  երկու քննություն:

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի ուսանողներն արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաներն անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում, ցանկության դեպքում նաև Ուկրաինայում:

Ինստիտուտի շրջանավարտներն ստանում են մայր բուհի` Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի  պետական դիպլոմ, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:

 

ՈՒսման   վարձավճարները
Բակալավրիատ

Ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ  փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (լրացնում եք ինստիտուտում)
 • Ատեստատ և պատճեն (կամ էլեկտրոնային ծածկագիրը) 
 • Իսկ 2-րդ կամ 3-րդ կուրսի համար դիպլոմ և ներդիր
 • Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական և պատճեն
 • 8 լուսանկար (3 x 4 չափի)
 • Զինգրքույկ կամ կցագրման վկայական և պատճեն (առկայության դեպքում)

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել`

Հեռ.՝ (+374 10) 61-22-02,  61-30-10,  +374 41 45 86 15 

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին:

Բեռնել՝  Բակալավրի դիմում
Լրացնել առցանց

Ընդունելության քննությունների հարցաշարեր

Բեռնել Տնտեսագիտություն

Բեռնել Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Բեռնել  Աշխարհագրություն

 

Մագիստրատուրա

2023/2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը հայտարարում է 2023/2024 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն:

Ինստիտուտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով` 1 տարի 4 ամիս ուսման տևողությամբ, «Հաշվառում և հարկում»  մասնագիտությամբ:

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններն սկսվում են՝

 • Առաջին փուլ` հուլիսի 23-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ:
 • Երկրորդ փուլ` օգոստոսի 24-ից մինչև օգոստոսի 28-ը ներառյալ:

Ազատ տեղերի համար կկազմակերպվեն ընդունելության քննություններ մինչև հոկտեմբերի 29-ը ըստ անհրաժեշտության:

Մագիստրատուրա կարող է ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձը` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու և նոր ունակություններ ձեռք բերելու համար:

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերենով և ռուսերենով:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ՝ Մասնագիտական (բանավոր),   Օտար լեզու /անգլերեն/ (բանավոր):

Այլ մասնագիտությամբ ավարտած դիմորդները հանձնում են քննություն «Տնտեսագիտության տեսություն» առարկայից (բանավոր):

ՈՒսման   վարձավճարները

Մագիստրատուրա

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի մագիստրոսները նախադիպլոմային պրակտիկան  անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում, ցանկության դեպքում կարող են անցել նաև Ուկրաինայում:

Ինստիտուտի շրջանավարտներն ստանում են մայր բուհի` ԱՈՒԱՀ-ի պետական դիպլոմ` տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 • Դիմում
 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմ, ներդիր և պատճեններ
 • Անձնագիր և պատճեն
 • Զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճեն
 • 6 լուսանկար (3×4 չափի):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝

Հեռ.՝ (+ 374 10 ) 61 22 02 , 61 30 10, +374 41 45 86 15

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին:

Բեռնել՝  Մագիստրոսի դիմում

Ընդունելության քննությունների հարցաշարեր`

Բեռնել՝ Հաշվառում և հարկում

Բեռնել՝ Տնտեսագիտության տեսություն

Video Image
Video Image